Blogi

Perheiden saama psykoedukatiivinen tuki auttaa anoreksiaan sairastunutta nuorta toipumisessa

Syömishäiriöt ovat 15-19-vuotiaiden yleisin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon avokäynnin syy mielenterveyden diagnoosiryhmässä. Anoreksia nervosa on tarkoituksellisesti aiheutettu ja ylläpidetty nälkiintymisen tila, johon liittyy fyysisiä ja psyykkisiä oireita, kuten masennusta, ahdistuneisuutta, ärtyneisyyttä, pakko-oireita ja -ajatuksia, rituaalinomaista käyttäytymistä sekä itsetuhoisuutta. Anoreksiaan sairastunut nuori alkaa säännöstellä syömistään eri syistä. Tavallisimpia syitä ovat paine saavuttaa tietynlainen ulkonäkö, halu olla armottoman kova ja asetetun itsekurin mukainen, ja siten saavuttaa toisten hyväksyntä. Sairaus alkaa harmittomasta laihduttamisesta, joka kääntyy anoreksiaan, kun syömisen säännöstely johtaa kasvun pysähtymiseen tai merkittävään painon putoamiseen.   Yhden perheenjäsenen sairastuminen vaikuttaa koko perheeseen. Perheenjäsenet kokevat usein stressiä, syyllisyyttä, häpeää, pelkoa, turhautumista ja avuttomuutta sairauteen liittyen. Perheen yhteiselämästä tulee usein vaikeaa, riitaisaa ja monimutkaista.  Nuoren kanssa keskustelemiseen voi liittyä väärinymmärryksiä, eikä sairaudesta pystytä keskustelemaan avoimesti. Haasteita voi liittyä esimerkiksi siihen, miten nuoren kanssa tehdään sopimuksia…
Read More

Kognitiivinen terapia syömishäiriön hoidossa

Kognitiivinen terapia on todettu tehokkaimmaksi hoitomuodoksi syömishäiriöiden hoidossa. Terapian tavoitteena on tunnistaa ja katkaista sairautta ylläpitäviä negatiivisia noidankehiä, jotka koostuvat erilaisista uskomuksista, ajatuksista, tunteista ja toimintamalleista. Hoidon alkuvaiheessa hoito keskittyy konkreettisten oireiden hoitoon ja oireiden lieventyessä keskitytään enemmän psyykkiseen työskentelyyn. Hoitoon kuuluu kotona tehtäviä välitehtäviä ja lisäksi siihen voi kuulua käytännön harjoittelua yhdessä terapeutin kanssa. Käytän hoidossani luovaa työskentelyä musiikin, kuvien ja taiteen avulla ja lisäksi teen erilaisia kehollisia harjoituksia yhdessä asiakkaan kanssa. Kognitiivinen terapia kestää keskimäärin kolme vuotta. Mikäli oireet ovat vakavat, suositeltavaa on käydä terapiassa kaksi kertaa viikossa. Terapiakäynnit ovat tarvittaessa Kela-korvattavia.
Read More

Syömishäiriöstä toipuminen

  Minulla on pitkä kokemus syömishäiriöistä. Tarjoan asiantuntevaa ja yksilöllistä tukea silloin kun syömisestä on tullut ongelma. Otan hoidossani huomioon myös sairastuneen läheiset ja perheet. Toipuminen on uusien, terveyttä tukevien, vähemmän haitallisten rituaalien löytämistä ja niihin oppimista. Toipumisessa on tärkeää kehon konkreettisten tarpeiden turvaaminen ja tasapainon etsiminen suhteessa ruokaan, liikkumiseen ja lepäämiseen. Lisäksi on tärkeää löytää suhde itseensä. Toipumisen prosessi vaatii rohkeutta, sillä sairastunut joutuu luopumaan monista toimintamalleista, joilla hän on pitänyt omaa elämäänsä kasassa. Syömishäiriön ei tarvitse olla elämänmittainen taakka. On paljon kokemuksellista ja tieteellistä tietoa siitä, että syömishäiriöstä voi toipua. Ilo, myötätunto, rakkaus saavat olla osa elämää.
Read More

Mikä on syömishäiriö?

Syömishäiriöt ovat psykosomaattisia kehon ja mielen sairauksia. Niiden taustalla on psyykkistä pahoinvointia, joka ilmenee häiriintyneenä syömiskäyttäytymisenä ja muutoksina sairastuneen fyysisessä tilassa. Käyttäytyminen on epänormaalia erityisesti suhteessa ruokaan, painoon ja liikuntaan. Myös käsitys itsestä ja kehosta on usein vääristynyt. Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen on sairastuneelle selviytymis- tai ratkaisukeino syömiseen ja liikuntaan. Oman kehon hallintaan suunnatut ajatukset ovat keino välttää psyykkistä pahaa oloa, pelkoja ja tunnesolmuja, joita esimerkiksi erilaiset epävarmuutta tuovat elämäntilanteet, vaikeudet nuoruusiän kehityksessä tai traumaattiset kokemukset aiheuttavat. Syömisen ja oman kehon kontrollointi vievät ajatukset pois pahaa oloa tuottavista asioista ja tuottavat sairastuneelle tunteen itsensä ja elämänsä hallinnasta. Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen voi näkyä myös kontrollin menettämisenä. Ahmimalla syöty ruoka vie mielipahan ja ahdistuksen mennessään helpottaen oloa hetkellisesti. Syömishäiriölle on tyypillistä, että alkuvaiheessa sairastunut ei tunne olevansa sairas. Sairastunut kokee oireilusta enemmän hyötyä kuin haittaa.…
Read More

Mindfullness on tie tasapainoisempaan elämään

Käytän terapiassani myös mindfullness-harjoitteita. Niiden avulla pystyt poistamaan itseltäsi turhaa stressiä, kiirettä ja saat tilalle hyväksyvää, tietoista läsnäoloa sekä uuden tavan ajatella elämääsi. Hyväksyen itsesi koet vapauttavaa hyvänolon tunnetta. Harjoitukset ovat erilaisia rentoutumisharjoituksia. Näillä harjoituksilla on ollut positiivisia vaikutuksia kaikkeen mieltä painavaan, on se elämässä mitä tahansa. Hyväksyvä tietoinen läsnäolo (mindfullness) sulkee sisäänsä koko tämän hetken. Kun elämme ”tässä ja nyt”, syntyy uusia oivalluksia niin tulevasta kuin menneestäkin. Kiireessä tuntuu usein siltä, että emme ehdi olla tässä hetkessä. Elämme joko menneessä tai tulevassa olettaen että se on tehokasta. Tarvitsemme usein apua ja tukea, jotta osaisimme nauttia täysillä tästä hetkestä. Hyväksyvän tietoisen läsnäolon voima on hämmästyttävän vahva. Voimme rentoutua tähän hetkeen sellaisena kuin se on. Mindfullness on… – tietoisuustaitoja, hyväksyvää tietoista läsnäoloa – rentoutus- ja stressinhallintamenetelmä – meditointia – läsnäoloa – taitoa…
Read More

Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on hoitomenetelmä, joka tukee ja auttaa asiakasta eteenpäin elämän hankaluuksissa, muutos- ja kriisitilanteissa. Terapiaan voi tulla yksilönä, parina tai perheenä. Ratkaisukeskeinen terapia on tuloksellinen ja tutkittu menetelmä. Tutkimustulokset kertovat, että ratkaisukeskeinen psykoterapia saa aikaan muutosta ja helpotusta tilanteeseen nopeasti. Ratkaisukeskeisellä psykoterapialla tarkoitetaan luottamuksellista, tasavertaista yhteistyösuhdetta asiakkaan ja psykoterapeutin välillä. Asiakkaan omilla toiveilla, tavoitteilla ja ideoilla on suuri merkitys terapiassa. Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti työskentelee asiakkaan arvomaailman mukaisesti. Terapeutin rooli on aktiivinen: hän kuuntelee ja auttaa hahmottamaan mahdollisia uusia suuntia. Keskusteluissa ei korosteta ongelmia tai mahdollista sairautta vaan etsitään tapoja päästä kohti parempaa elämää – sellaista, mikä on hyvää ja tärkeää asiakkaalle itselleen. Olennaista terapiassa on myönteinen tulevaisuus ja tavoitteet. Ongelmien sijaan siinä etsitään ratkaisuja. Ajallisesti terapia voi olla pitkä- tai lyhytkestoista. Tyypillisiä piirteitä ratkaisukeskeiselle terapialle on ratkaisujen etsiminen, tulevaisuusorientaatio, edistyksen…
Read More

Kognitiivinen terapia

Kognitiivisessa terapiassa tutkitaan hyvinvointia rajoittavia, epätarkoituksenmukaisia ajatustapoja ja uskomuksia, ongelmallisia tunteita ja toimintatapoja sekä niiden yhteyksiä. Kognitiivisessa terapiassa kehitetään myös ongelmanratkaisutaitoja ja selviytymiskeinoja. Terapia perustuu luottamukselliseen, tasavertaiseen yhteistyösuhteeseen, jossa terapeutti yhdessä asiakkaan kanssa pyrkii ymmärtämään miten ja miksi asiakkaan ongelmallinen kokemus rakentuu ja miten se voisi muuttua. Kognitiivinen psykoterapia auttaa ihmistä selkiyttämään omia ajatusrakennelmiaan ja tarjoaa mahdollisuuksia luoda uusia mielikuvia elämästään ja ihmissuhteistaan.
Read More

Miten hakeutua terapiaan?

Voit hakeutua terapiaan itsenäisesti, mikäli tarvitset nopeaa kriisiapua. Ota rohkeasti yhteyttä joko sähköpostitse tai jättämällä viesti puhelimeeni. Pääosin puhelimeni on päiväaikaan äänettömällä työni takia, mutta soitan sinulle mahdollisimman pian takaisin. Tai mikäli tarvitset pitkäkestoisempaa terapiaa, silloin tarvitset psykiatrin tekemän B-lääkärilausunnon terapian tarpeesta. Tämä edellyttää lisäksi 3 kuukauden aiempaa hoitoa, joka sinun täytyy maksaa itse, ja jonka jälkeen Kela voi myöntää sinulle terapian.
Read More

Milloin terapiaan?

Meistä jokainen kokee välillä ahdistuneisuutta, jaksamattomuutta ja riittämättömyyden tunteita. Elämässä tulee vastaan pettymyksiä, joista on vaikea päästä ylitse ja ihmissuhteet eivät välttämättä suju ongelmitta. Ongelmien syyt ovat yksilöllisiä, ja ne ovat tärkeitä hoitaa. Jokainen meistä on arvokas ja jokaisella on oikeus saada hädän hetkellä tukea. Psykoterapia voi olla tuki ja turva silloin kun omat voimat eivät riitä ja kanna. Joskus riittää vain muutama käyntikerta, mutta vaikeiden asioiden kanssa terapiatyöskentely saattaa olla pitkäkestoisempaa. Tapaamiset terapeutin kanssa luovat sinulle turvallisuutta ja antavat mahdollisuuden uuteen tulevaisuuteen. Minä autan sinua.
Read More

Mitä psykoterapia on?

Psykoterapian tavoitteena on lievittää psyykkistä kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä asiakkaan valmiuksia ratkaista itse ongelmiaan. Ongelmalla saattaa olla psyykkisten ilmenemismuotojen lisäksi kehollisia, sosiaalisia ja vuorovaikutuksellisia ongelmia. Psykoterapia on itseensä tutustumista. Se on omien tunteiden, halujen, odotusten ja pelkojen käsittelyä. Se on myös niiden tietoiseksi voimavaraksi saattamasta. Psykoterapia on tuntemista ja vuorovaikutusta. Psykoterapiassa tavoitteena on pysyvä muutos. Psykoterapia on asiakkaan ja terapeutin välistä vuorovaikutuksellista keskustelua ja siinä voi olla myös toiminnallisia menetelmiä käytössä. Tyypillisiä psykoterapialla hoidettavia ongelmia ovat masennus, ahdistus, ihmissuhdeongelmat, traumat, pelot, syömishäiriöt, riippuvuudet ja persoonallisuushäiriöt. Terapia voi kestää muutamasta käyntikerrasta useampaan vuoteen. Terapian tavoitteena on aina asiakaslähtöinen työskentely.
Read More