Koulutukset

Koulutan Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa Oulussa, Snellmanin kesäyliopistoissa Kuopiossa ja Lapin kesäyliopistossa Rovaniemellä mm. psykoterapeuttisia valmiuksia, ratkaisukeskeistä lyhytterapia-koulutusta, ja syömishäiriökoulutusta.

Löydät koulutusten ajankohdat Kesäyliopistojen sivuilta.

Pohjois-Pohjanmaan Kesäyliopisto

Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op

Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot

Koulutus on suunnattu psykoterapeuttisista työskentelymenetelmistä kiinnostuneille sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan tai muun soveltuvan ammatillisen opintoasteen, ammattikorkeakoulun tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille. Koulutus täydentää sairaanhoitajan (AMK), sosionomin (AMK) tai vastaavan tutkinnon suorittaneiden henkilöiden osaamista siten, että he voivat myöhemmin jatkaa opintojaan erityistason psykoterapeuttikoulutuksessa. Koulutus antaa vahvuutta, valmiuksia ja uusia virikkeitä terapeuttiseen työhön yksilöiden ja yhteisöjen kanssa.

Ratkaisukeskeiset työelämänvalmennustaidot esimiestyöhön – Työhyvinvointia ratkaisukeskeisin menetelmin

Työn rakenteelliset muutokset ja kiristyvä kilpailu vaikuttavat esimiesten jaksamiseen ja uusien haasteiden kohtaamiseen. Erityisesti sosiaali- ja terveysalan esimiesten jaksaminen on nykyisissä muutoksissa koetuksella. Ratkaisukeskeiset esimiestaidot auttavat esimiehiä kohtaamaan ja tukemaan alaisiaan, ne virittävät positiivista yhteishenkeä ja auttavat kohtaamaan muutoksia paremmin. Koulutuksessa opitaan vuorovaikutusta parantavia menetelmiä ratkaisukeskeisesti sekä opitaan säätelemään ja hallitsemaan stressiä. Hyvä johtajuus on oikeaa vuorovaikutusta, jonka avulla voidaan tukea ja vahvistaa organisaation ja työntekijöiden hyvinvointia. Keskustelevuus, selkeys ja ongelmanratkaisutaidot auttavat johtamisessa.

Snellmanin kesäyliopisto

Ratkaisukeskeinen johtaminen (3 op)

Kou­lu­tus an­taa uu­sia työ­vä­li­nei­tä ja -me­ne­tel­miä esi­mie­hil­le. Kou­lu­tus pe­rus­tuu rat­kai­su­kes­kei­seen ja kog­ni­tii­vi­seen taus­ta-aja­tuk­seen po­si­tii­vi­sen työ­ot­teen myö­tä. Kou­lu­tus on val­men­ta­vaa ja käy­tän­nön­lä­heis­tä työs­ken­te­lyä. Pe­rus­a­ja­tus on ko­ke­muk­sel­li­nen op­pi­mi­nen eri­lais­ten työ­me­ne­tel­mien avul­la. Kou­lu­tuk­ses­sa opis­kel­laan rat­kai­su­kes­kei­siä työ­me­ne­tel­miä, joi­den avul­la pys­ty­tään vah­vis­ta­maan omaa itse­tun­te­mus­ta ja opi­taan rat­kai­su­kes­kei­syys päh­ki­nän­kuo­res­sa.

Psykoterapeuttiset valmiudet (30 op) ja ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (15 op)

Kou­lu­tus tuo nä­ke­myk­sen ja tie­toa ih­mi­sen kas­vuun ja ke­hi­tyk­seen, psy­ki­at­ri­seen di­ag­nos­tiik­kaan, eri psy­ko­te­ra­pi­an vii­te­ke­hyk­siin ja nii­den käyt­tä­miin te­o­ri­oi­hin ja käy­tän­töi­hin ja psy­ko­te­ra­pi­an vai­kut­ta­vuu­teen sekä etiik­kaan. Kou­lu­tuk­sen käy­ty­ään osal­lis­tu­ja saa hy­vät val­miu­det toi­mia te­ra­peut­ti­ses­sa ja oh­jaa­vas­sa työs­sä tu­lok­sel­li­ses­ti.

Muita koulutusaiheita ovat:

  • Syömishäiriöt: perustietoa syömishäiriöistä ja syömishäiriöiden hoito
  • Opettajan tunnetaitovalmiudet
  • Mindfulness-koulutukset
  • Vuorovaikutuskoulutukset
  • Skeematerapia ja epävakaa persoonallisuus -koulutus
  • Ratkaisukeskeinen psykoedukatiivinen perhetyön koulutus

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!